การให้คำปรึกษา
สถาบันของเราจะให้คำปรึกษาและแนะนำเทคนิค วิธีการทั้งหมดในการทำผลงานวิชาการ เพื่อให้ท่านประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย งานทุกชิ้นจะเป็นนวัตกรรมใหม่ทั้งหมดโดยการสังเคราะห์เพื่อต่อยอดความรู้ที่เป็นการออกแบบและสร้างแบบจำลอง (Model) ต้นแบบด้วยการให้คำปรึกษาที่เหมาะสม ถูกต้องและสอดคล้องกับหัวข้อวิจัยตามแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง พัฒนาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ บริการเก็บข้อมูลภาคสนามและช่วยค้นหาข้อมูลทุกประเภทสำหรับงานวิจัย ให้คำแนะนำในการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบความคิดเป้าหมายของการพัฒนางานที่ยั่งยืนและการวิจัยเพื่อให้สามารถใช้เทคนิค กระบวนการรูปแบบต่างๆมาเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์หรือนำเสนอผลการวิจัยเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปรียบเทียบเทคนิคที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือ ในการวิเคราะห์ตัวแปรทุกประเภท ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุแบบผสมผสาน ตัวแปรการจำแนกประเภทหรือการจัดกลุ่ม การวิเคราะห์เส้นทาง สถิตินอนพาราเมตริกที่เหมาะสม วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ความแปรปรวนร่วม ข้อมูลที่มีการวัดซ้ำ โดยใช้โปรแกรม SPSS  LISREL และ AMOS ให้คำแนะนำในการจัดทำ Power Point สำหรับการนำเสนอผลงาน
 
 

เรามีประสบการณ์ ในด้านนี้มานานกว่า 20 ปี และมีผลงานมาแล้วมากกว่า 1,500 ชิ้น รวมทั้งความชำนาญ ปรับปรุงและแนะนำการแก้ไขงานที่มีปัญหา ให้ท่านทำงานได้คุณภาพตามที่ต้องการ เรารับประกันผลงานโดยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด ***โทรมาหาเรา แล้วท่านจะได้ในสิ่งที่ต้องการ***
 
 
 
"เราเป็นเว็บไซด์อันดับหนึ่งในด้านบริการทางวิชาการ"