Diamond Brain Research consultant
ตำรา-หนังสือ-เอกสารทางวิชาการ

รับปรึกษาและสอนทำดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก การทำวิจัยทุกประเภท เอกสารผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (รศ.) เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ เอกสารผลงานวิชาการประเภทตำรา, หนังสือวิชาการ บทความทุกประเภท เอกสารคำสอนและเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพ ดังต่อไปนี้
  1. เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอนที่ใช้ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ
  2. บทความทางวิชาการโดยมีการสรุปประเด็นที่เป็นการนำความรู้ตามหลักวิชาการจากแหล่งต่าง ๆ มาสังเคราะห์ ให้ทัศนะทางวิชาการอย่างชัดเจน
  3. ตำราวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นเนื้อหาของรายวิชาหรือหลักสูตรโดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษาตามความเหมาะสม
  4. หนังสือทางวิชาการที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป ที่มีการเรียบเรียงอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้องค์ความรู้ที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม
  5. งานวิจัย ที่นำไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการต่างๆ เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการหรือในหนังสือรวมงานวิจัยระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับเชิญให้เขียนและมีกองบรรณาธิการตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งนำเสนอในรูปของเอกสารต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการในสาขานั้น โดยมีการนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในรูปของหนังสือรวมเอกสารวิชาการจากการประชุมครั้งนั้น (Proceedings) หรืองานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีความยาวขนาดเล่มหนังสือและจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนำเผยแพร่ไปยังสถาบันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 
ผลงานทางวิชาการทุกชิ้นจะเป็นนวัตกรรมที่แสดงให้เห็นความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้างองค์ความรู้โดยให้วิธีการที่เป็นประโยชน์และเป็นการ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบุกเบิกของสาขาวิชานั้นที่เห็นได้ประจักษ์ชัดที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบทแบบแผนทางความคิดจากต้นกำเนิดที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูงที่มาจากการศึกษา วิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทอย่างละเอียดลึกซึ้งทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค รวมทั้งให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการและทฤษฎีที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรมการบุกเบิกทางวิชาการ